CORE projekt

Název projektu: Výzkum a vývoj inovativního antikorozního povlaku bipolárních desek pro zařízení k přeměně energie

Projekt je realizován od ledna 2021 do prosince 2023

Cíle projektu:

Cílem projektu je vývoj průlomové ekonomicky efektivní povrchové úpravy výkonnostních bipolárních desek pro PEM palivové články a elektrolyzéry založené na inovativním kompozitním materiálu na bázi polymeru plněného elektronově vodivými částicemi. Plnivo je distribuováno v polymeru v kontrolované struktuře.

Cíle bude dosaženo splněním následujících kroků:
• vyrobit povlaky založené na polymerní fázi vykazující vysokou vodivost (≥ 100 S cm-1) a nízký kontaktní odpor (palivový článek < 10 mΩ cm-2; elektrolyzér < 20 mΩ cm-2);
• optimalizovat geometrii distribučních kanálů pomocí matematické simulace;
• dosáhnout stabilního výkonu v reálném prostředí palivového článku a elektrolyzéru;
• vyhodnotit ekonomický přínos navrženého řešení.

 

V projektu se prolíná několik vědeckých  oblastí -  materiálová věda, elektrochemie, chemické a korozní inženýrství. Pokud se navrhovaný systém osvědčí, může nově vyvinutý způsob znamenat zásadní průlom v oblasti výroby bipolárních desek pro PEM palivové články a elektrolyzéry.

 

Podstata projektu souvisí s vývojem pokročilých povlaků na bázi polymerů pro bipolární desky (BPP) s cílem zlepšit stabilitu a snížit náklady ve srovnání se současným stavem techniky. Strategie, na které je založen projekt CORE,  je rozdělena  do následujících aktivit  (WP): 

  1. WP je věnován vývoji a optimalizaci polymerního povlaku s plnivem.
  2. WP  se zaměřuje na základní vlastnosti vyrobených povlaků, důraz je kladen na dosažení požadované vodivosti a mezifázového odporu (měření ex-situ); následně se testy zaměří také na testování na v reálném palivovém článku resp elektrolyzéru.
  3. WP se zabývá různými aspekty modelování, včetně technicko-ekonomické analýzy a simulace tokového pole za účelem optimalizace distribuce reaktantů v elektrochemickém článku.
  4. WP je zaměřen na projektové řízení a publicitu projektu.

  

Projekt CORE je financován z dotačního programu KAPPA pro aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace provozovaného Technologickou agenturou ČR, získal podporu ve výši 1,2 mil. EUR z  Norska a Technologické agentury ČR.

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce mezi českými subjekty a partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v oblasti aplikovaného výzkumu, jakož i na podporu propojení výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovace, tj. s průmyslovou sférou (především s podniky a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působícími v různých sociálních oblastech. Realizace Programu předpokládá především uplatnění projektů průmyslového výzkumu (včetně nezbytných aktivit v základním výzkumu) a podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.

https://www.tacr.cz/cs/kappa-program/

  

Konsorcium je složeno ze 3 institucí:

VŠCHT Praha - Česká republika - koordinátor projektu, kontakt: Karel Bouzek, karel.bouzek@vscht.cz

SINTEF – Norsko, vědecko- výzkumná instituce – kontakt: Luca Ansaloni, Luca.Ansaloni@sintef.no

CondAlign- Norsko, – průmyslový partner – kontakt: Per Anker Hassel, per.a.hassel@condalign.no