News

*only czech version_Alternativní bipolární desky palivových článků na bázi ocelo

Dnešní společnost vykazuje stále větší nároky na energii. To je však v přímém rozporu se snahami o snížení emisí oxidu uhličitého a závislosti na fosilních zdrojích energie. Pozornost se tak ve stále větší míře soustředí na udržitelné způsoby pokrytí těchto energetických potřeb. Jeden ze způsobů dosažení dekarbonizace ekonomiky představuje využití zeleného vodíku jako nosiče energie. Chemická energie vodíku může být převedena na energii elektrickou tradičním způsobem tepelného zdroje, nebo pomocí palivových článků. Současná technologie palivových článků již dosáhla vysokého stupně technologické vyspělosti. Základní překážkou jejich masového rozšíření však jsou výrobní náklady. Obecně panuje přesvědčení, že hlavním důvodem této skutečnosti je použití katalyzátorů elektrodových reakcí na bázi platinových kovů. Skutečnost je však poměrně odlišná. Jedním z hlavních důvodů vysokých výrobních nákladů palivových článků představuje způsob jejich výroby, který je stále zejména manufakturního typu. Pozornost řady výzkumných pracovišť se proto soustředí na vývoj alternativních přístupů umožňujících velkokapacitní sériovou výrobu komponent s minimálními náklady. Jednou z důležitých komponent palivových článků jsou tzv. bipolární desky (BP), viz. obrázek 1. BP využívané v dnešních palivových článcích jsou založeny zejména na kompozitech uhlíku s vhodným polymerním pojivem produkované metodou tlakového vstřikování. Hlavní nevýhody tohoto materiálu představují nevyhovující mechanické vlastnosti, hmotnost, omezená elektrická vodivost a náklady spojené s velkokapacitní výrobou. Alternativu představují BP na bázi ocelových fólií. Ty umožňují díky svým mechanickým vlastnostem formování do potřebné geometrie mechanickým lisováním. Tento přístup zvyšuje řádově produkční kapacitu a snižuje cenu. Zásadní problém však představuje nanesení povrchové vrstvy chránící ocelovou fólii před korozivními účinky prostředí pracujícího palivového článku. Dnes dostupné technologie jsou z tohoto pohledu neúnosně ekonomicky náročné. Z těchto důvodů se výzkumná skupina vedená prof. Bouzkem z VŠCHT Praha se podílí na vývoji inovativních BP založených na ocelové fólii. Projekt s akronymem CORE tak reaguje na aktuální poptávku po cenově dostupných zdrojích elektrické energie využívajících vodík jako palivo, jejichž komerční potenciál v poslední době rychle roste. „Hlavní myšlenka projektu vychází z využití ochranné vrstvy o vysoké elektrické vodivosti na bázi plněného polymeru nanesené na povrchu bipolární desky. K tomuto účelu využívá speciální technologie vyvinuté norským partnerem,“ popisuje rámec projektu prof. Bouzek. Optimalizace použitých matriálů, stejně tak jako výrobních postupů vlastních desek představuje významný krok ke snížení jejich koncové ceny, stejně tak jako užitné hodnoty výsledného svazku.

 

 

 

 

Obr 1. Schéma palivového článku

 

Projekt CORE řešený v letech 2021-2023 je financován z dotačního programu KAPPA pro aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace provozovaného Technologickou agenturou ČR a získal podporu ve výši 1,2 mil. EUR z Norska a Technologické agentury ČR.

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce mezi českými subjekty a partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v oblasti aplikovaného výzkumu, jakož i na podporu propojení výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovace, tj. s průmyslovou sférou. V projektu CORE došlo k vytvoření konsorcia 3 partnerů – zmiňované VŠCHT Praha z České republiky, dále z Norska výzkumná organizace SINTEF a komerční společnost CondAlign.  Cílem společného úsilí partnerů je vznik bipolární desky s extrémně přizpůsobivou, vysoce stabilní a elektricky vodivou ochrannou vrstvou, která bude ekonomicky konkurenceschopná v porovnání s bipolárními deskami dostupnými v současnosti na trhu.

 

 

 

CORE presented at the science fair - VědaFest - 23th June 2022

 

We had an opportunity to introduce the CORE project and its results at the science festival. The organizers of the event (held under the auspices of the Ministry of Education and Sports of the Czech Republic) were CTU in Prague, University of Chemistry and Technology Prague, and the House of Children and Youth of the Capital City Prague. VědaFest is intended for primary and secondary school students, as well as university students and the general public.Open days UCT Prague - spring 2022

The visitors of Open days held by UCT Prague on 5th February  had an opportunity to find out more information concerning the CORE project and the production of hydrogen as a green source of energy. 

The CORE project presented at the science festival

On the 24th September 2021, science and research were celebrated across Europe in the European science festival ”European Researchers’ Night”.  In Czech Republic, one of the  organizer was  the University of Chemistry and Technology in Prague in collaboration with academic and research institutions as well as other organisations in Czech Republic.  During this event, a poster presentation, demonstration of a fuel cell and hydrogen production was given related to the CORE project. The event was visited by many people interested in science from both adults and kids.


                             

                                              
                                                       

Meeting announcement

The first meeting was organized on-line 5th February 2021.

Second meeting was held on 3rd March 2021.

The first general meeting in present mode was held in Prague 14-15th June 2022. All partners had a great opportunity to discuss the progress of the project and visit all the labs involved in the project. 

Meeting announcement

Third meeting was organized on 9th April.

General meetings will be scheduled on a bimonthly basis.